چگونگی ثبت سفارش

تحلیل نیاز ها

بر اساس درخواست شما و فعالیت کارشناسان سایان الکتریک طرح نیازسنجی پروژه صورت می گیرد.

ارسال درخواست

جهت سفارش طراحی پروژه در مرحله اول درخواست سفارش خود را با جزییات کافی برای سایان الکتریک طرح ارسال فرمایید.

ارجاع به واحد مهندسی

در مرحله بعد پرونده پروژه برای هماهنگی های لازم به واحد مهندسی ارجاع می شود.

ارجاع به واحد فنی

پرونده پروژه در اختیار واحد فنی قرار می گیرد تا مراحل برآورد اولیه و ایجاد WBS صورت گیرد.

تحویل پروپوزال

پس از طی مراحل فنی، پروپوزال تحویل می گردد و مراحل آماده سازی قرارداد آغاز می گردد.

آیا به خدمات سایان الکتریک طرح نیاز دارید؟ ثبت سفارش