تأسیسات و قدرت

 
 

 شرکت سایان الکتریک طر با اتکا بر گروه مهندسان برق و قدرت خود توانایی و تجربه ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های زیر را داراست :

    

۱- طراحی و مهندسی E-BOP نیروگاه های گازی 

۲- طراحی و مهندسی پست های توزیع و انتقال فشار قوی در سطوح ولتاژی مختلف تا ۴۰۰ کیلو ولت در بخش های LV و HV

۳- طراحی تاسیسات الکتریکی و روشنایی مجتمع های پتروشیمی و صنایع نفت و گاز

۴- ارایه خدمات فنی و مهندسی اصلاح ضریب توان مجتمع های صنعتی

۵- ارایه خدمات مهندسی خرید برای تاسیسات الکتریکی پروژه های صنعتی و آب و فاضلاب 

۶- طراحی تابلو های توزیع MV, LV و کلیدخانه های صنایع