نمایشگاه هاهمایش روشنایی و نورپردازی ایران 2014 ILDC  :


 
مهمانی معرفی ویکو :

نمایشگاه ارومیه 1390 :

 


نمایشگاه تبریز 1390 :

 نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه 1392 :

 همایش روشنایی شیراز  1392 :